Brugervilkår

Dato: 15. maj 2018

1. Brugervilkår vedrørende MADLOG

MADLOG udbydes af virksomheden MADLOG ApS.

Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos MADLOG. Vilkårene regulerer forholdet mellem dig som bruger og os som udbydere af MADLOG.

Har du spørgsmål til brugervilkårene er du velkommen til at kontakte os på support@madlog.dk.

2. Særligt vedrørende brugen af MADLOG

Informationer og råd fra MADLOG kan ikke erstatte professionel rådgivning og må ikke benyttes som lægelig diagnose eller som erstatning for lægelig diagnose og vejledning. Har du sundhedsmæssige spørgsmål, eller er du i tvivl om din medicinske tilstand, bør du kontakte din læge med henblik på at få afklaret spørgsmål, før du gør brug af MADLOGs tjenester.

Benyttelse af de tjenester, der udbydes af MADLOG, forudsætter, at du har et normalt stofskifte. Er du i tvivl, om dit stofskifte er normalt, bør du ligeledes kontakte din læge for at få det afklaret, før du gør brug af MADLOGs tjenester.

Såfremt du er gravid eller ammer, må du kun benytte MADLOG med et personligt udregnet kaloriebehov. Dette kan du få lavet hos din læge, diætist, kostvejleder eller sundhedsplejerske.

3. Oprettelse som bruger og benyttelse af MADLOG

Du skal være fyldt 18 år for at oprette dig som bruger og benytte MADLOG.

Når du opretter dig som bruger, skal du udfylde de oplysninger, der er angivet som obligatoriske. Du skal identificere dig som bruger med dit rigtige navn og en gyldig e-mailadresse. Navn og e-mailadresse kan kun ses af MADLOG ApS og vises ikke til andre brugere.

Du har pligt til løbende at opdatere dine brugerinformationer, så de til enhver tid er korrekte. MADLOG ApS kan til enhver tid kræve, at du identificerer dig overfor MADLOG, så MADLOG ApS kan bekræfte dine brugerinformationer, og MADLOG ApS kan helt eller delvist suspendere adgangen til MADLOG, indtil du har identificeret dig. MADLOG ApS er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. email til den af brugeren oplyste e-mailadresse.

På MADLOG kan man tilmelde sig vores brugergrupper, hvor man har kontakt med andre brugere og kan deltage i debatten. MADLOG ønsker, at der holdes en god tone i brugergrupperne. Det betyder blandt andet, at MADLOG ikke accepterer, at brugergrupperne anvendes til følgende:

- injurier, grove personangreb, chikane, mobning eller trusler overfor andre brugere, personer eller virksomheder,

- racistiske eller pornografiske indlæg eller materiale,

- indlæg, grupper eller materiale, der fremmer eller er egnet til at fremme udvikling, manglende behandling eller forværrelse af spiseforstyrrelser (eksempelvis anoreksi, bulimi eller ortoreksi)

- deling eller opfordring til deling af materiale, der er beskyttet af ophavsret eller andre rettigheder uden rettighedshaverens tilladelse,

- markedsføring, reklame og salg af varer eller tjenesteydelser i erhvervsmæssigt øjemed,

- markedsføring og salg af lægemidler, ulovlige kosttilskud eller præstationsfremmende midler eller opfordring til brug af disse,

- indlæg eller materiale, der i øvrigt er i strid med dansk ret

MADLOG kan fastsætte yderligere retningslinjer for enkelte grupper eller kan tillade, at en gruppeadministrator fastsætter sådanne retningslinjer. Gruppeadministratoren kan aldrig via egne retninglinjer tilsidesætte de gældende retningslinjer nævnt i disse vilkår. Køb og salg mellem private må kun ske i brugergrupper, hvor gruppens retningslinjer eller formål udtrykkeligt tillader dette.

4. Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser for de forskellige perioder, man kan tilmelde sig som bruger hos MADLOG, fremgår af den pågældende tjenestes prisinformationsside. Alle priser på MADLOG er inklusive moms.

Betaling sker forud ved periodens begyndelse.

Du kan vælge at betale i form af manuel betaling af et engangsbeløb, ligesom du kan tilmelde dig automatisk betaling.

Ved at vælge automatisk betaling, accepterer du, at MADLOG ved udløbet af hver periode, som du har betalt for, automatisk fornyer det valgte produkt for en tilsvarende periode og trækker et beløb svarende til prisen for den valgte periode. Du pålægges intet ekstra gebyr for automatisk betaling. Hver gang, der sker en automatisk betaling, vil du modtage en kvittering pr. e-mail.

Du kan altid fravælge automatisk betaling og i stedet selv foretage manuel betaling for den periode du ønsker. Framelding af automatisk betaling gælder fra den efterfølgende periode. Hvis du har tilmeldt dig automatisk betaling og ikke fravælger det igen, fortsætter automatisk betaling, indtil du opsiger din tilmelding som bruger af MADLOG.

Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør bortfalder aftalen om automatisk fornyelse. Såfremt du fortsat ønsker at være tilmeldt automatisk fornyelse må du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort.

5. Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, d.v.s. det tidspunkt, hvor du opretter dig som bruger.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Disse oplysninger findes i disse vilkår og i den ordrebekræftelse, du modtager. Du modtager også disse oplysninger på e-mail.

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette MADLOG om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, f.eks. pr. brev eller e-mail, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

support@madlog.dk

eller på post til:

MADLOG ApS
Låsbygade 42
6000 Kolding

For at lette administrationen bedes du samtidig oplyse dit fulde navn og brugernavn.

6. Reklamation og support

Opleves der problemer med funktionerne på MADLOG, kan henvendelse ske til support@madlog.dk.

7. Opsigelse

Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af MADLOG uden at skulle betale udover den periode, du allerede har betalt for. Du får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den periode, du allerede har betalt for.

Opsigelsen skal ske ved at logge ind på https://classic.madlog.dk med dit brugernavn og din adgangskode.

MADLOG ApS er berettiget til at opsige dig som bruger med 30 dages varsel. Såfremt du har betalt for en periode, der rækker længere end opsigelsesperioden, vil du få refunderet den overskydende betaling til en bankkonto oplyst af dig.

8. Misligholdelse

MADLOG ApS er berettiget til helt eller delvist at suspendere eller bortvisere brugere, der misbruger adgangen til MADLOG, tilsidesætter retningslinjerne for debat og brugergrupper, udviser en adfærd, som ikke hører til på MADLOG eller på anden måde handler i strid med disse vilkår. MADLOG ApS kan desuden slette eller blokere grupper eller indlæg, der er i strid med de nævnte regler.

Konsekvensen af en bortvisning er, at brugeren øjeblikkeligt bliver udelukket fra tjenesten, og brugerens aftale om adgang ophæves. MADLOG ApS tilbagebetaler ikke beløb for en eventuel resterende del af den periode, som brugeren allerede har betalt for.

9. Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

MADLOG indeholder adskillige links til andre hjemmesider, herunder links til diverse annoncører på MADLOG. MADLOG ApS indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider, ligesom MADLOG ApS ikke indestår for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

På MADLOG kan man tilmelde sig vores brugergrupper, hvor man har kontakt med andre brugere. MADLOG overvåger eller modererer ikke disse brugergrupper, men har som led i administrationen af MADLOG adgang til alle brugergrupper. MADLOG ApS påtager sig ikke nogen former for ansvar for materiale, informationer, kommunikation eller handler formidlet mellem brugerne. Ulovlig eller skadevoldende aktivitet eller information offentliggjort af brugere på MADLOG vil blive blokeret eller fjernet, så snart det kommer til vores kendskab.

MADLOG ApS, herunder selskabets ansatte, kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af MADLOG, herunder skader og tab som følge af downloading af materiale, åbning af programmer m.v.

MADLOG ApS kan endvidere ikke gøres ansvarlige for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af vægttab eller forsøg på vægttab, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er MADLOG ApS uvedkommende.

Uanset hvad kan MADLOG ApS aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte MADLOG de seneste 12 måneder før den skadevoldende hændelse.

10. Rettigheder

Alle rettigheder til de tjenester der udbydes af MADLOG, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden MADLOG ApS og må ikke uden MADLOG ApS' konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.

Hvis du uploader materiale til MADLOG eller indsætter links til materiale (eksempelvis tekst, billeder, lyd eller video), skal du sikre dig, at du har ret til at bruge materialet og gøre det tilgængeligt på MADLOG. Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder, og brugeren skal friholde MADLOG for ethvert krav som følge af, at materiale, som brugeren har lagt ind på MADLOG, krænker andres rettigheder.

Et udsnit af de data, der findes i madvaredatabasen, er hentet fra Fødevaredatabanken (udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet). © Fødevaredatabanken, version 7, 2008.

11. Personoplysninger og datasikkerhed

MADLOG ApS behandler alene dine personoplysninger i det omfang, det fremgår af vores Persondatapolitik.

MADLOG ApS har tavshedspligt om alle informationer, MADLOG ApS måtte komme i besiddelse af, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor MADLOG ApS har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor MADLOG ApS er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

MADLOG ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i MADLOGs systemer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Dataansvarlig for MADLOG er MADLOG ApS, Låsbygade 42, DK-6000 Kolding, CVR-nr. 32262546, telefon 70 22 32 43, e-mail: info@madlog.dk.

Alle spørgsmål vedrørende datasikkerhed og behandling af personoplysninger i forbindelse med MADLOG skal ske via ovennævnte kontaktinfo.

12. Lovvalg og værneting

Aftaler indgået vedrørende MADLOG indgås på dansk og er undergivet dansk ret.

Enhver tvist vedrørende disse vilkår skal afgøres ved de danske domstole med retten i Kolding som første instans.

13. Ændring af vilkårene

MADLOG ApS forbeholder sig ret til at ændre i brugervilkårene.

De ændrede vilkår kommunikeres til brugerne ved udsendelse på e-mail og/eller ved visning, når brugeren næste gang logger ind.

De nye/ændrede betingelser vilkår træder i kraft for brugeren på det første af følgende tidspunkter:

a) det tidspunkt, hvor brugeren aktivt accepterer de nye/ændrede betingelser,

b) 30 dage efter det første login, hvor brugeren præsenteres for de nye/ændrede betingelser, eller

c) 30 dage efter, at de nye/ændrede betingelser er sendt på e-mail til den e-mailadresse, brugeren har registreret hos MADLOG.

MADLOG ApS kan dog i alle tilfælde fastsætte en senere dato for ikrafttræden end de ovennævnte tidspunkter.

Såfremt du ikke ønsker at være bundet af sådanne nye/ændrede betingelser, skal du give besked til MADLOG herom. I så fald opsiges du som bruger med virkning fra det tidspunkt, hvor de nye/ændrede betingelser ellers ville træde i kraft, jf. ovenfor. Det betyder, at din adgang til MADLOG ophører på dette tidspunkt. Såfremt du har betalt for en periode, der rækker længere end denne periode, vil du få refunderet den overskydende betaling til en bankkonto oplyst af dig.

Afslutningsvis vil vi ønske vores brugere god fornøjelse med MADLOG.

Og husk altid at bruge jeres sunde fornuft, når det drejer sig om kost og ernæring!